ALCALDIA

Presideix la Corporació i ostenta la màxima representació del municipi. Li correspon la superior direcció i coordinació del Govern i de l'administració municipal.

La seua elecció es realitza en el Ple per majoria absoluta dels vots de les regidores i els regidors, en la sessió constitutiva de la Corporació. Si cap d'ells obté la majoria absoluta, es proclama alcalde o alcaldessa a qui encapçala la llista que haja obtingut nombre més gran de vots en el municipi. En cas d'empat es resol per sorteig.

Entre les seues atribucions figura la d'establir les directrius generals de l'acció de govern municipal i assegurar la seua continuïtat; així com l'organització i estructura de l'administració municipal executiva sense perjuí de les competències atribuïdes al Ple en matèria d'organització municipal.

En l'exercici de les seues competències, l'alcaldia podrà aprovar bans i decrets, així com dictar Instruccions per a dirigir l'actuació dels òrgans municipals en l'exercici ordinari de les seues competències.

Miguel Donet Montagut. Ajuntament de Barx.
Logo Ciudadanos. Ajuntament de Barx.

Miguel Donet Montagut

Alcalde

Alcalde del Ayuntamiento de Barx desde junio de 2015. Portavoz del Grupo Municipal Ciudadanos. Estuvo en la oposición durante la legislatura de 2011 – 2015.

Avinguda Corts Valencianes, 2
46758 Barx

Telèfon: 96 280 73 03
Fax: 96 280 72 30

Correu: ajuntament@barx.es

Dedicació: Parcial

Competències

Retribucions

Declaracions de béns